នាយ​សង់​ស៊ី​ស ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ដ៏​លំបាក និង​មាន​ជំងឺ​ជាប់​ខ្លួន​ – CEN