​ពុលបាយ​នៅ​ឥណ្ឌា ស្លាប់ ១១​នាក់ និង​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ជាង ៧០​នាក់​ – CEN