ក្រសួង​បរិស្ថាន​បាន​បង្កើត​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ចំនួន ៥៤​កន្លែង​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​ – CEN