អូស្រ្តាលីទទួលស្គាល់ ជេរូសា​ឡឹម​ជា​រដ្ឋ​ធា​នី​របស់​អ៊ី​ស្រា​អ៊ែល ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​ដូរ​ស្ថាន​ទូត​ទៅ​ទី​នោះ​ទេ រហូត​ដល់​មាន​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សន្តិភាព – CEN