ប្រធាន​បណ្ឌិតសភា​ទេសចរណ៍​អឺរ៉ុប ៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​នឹង​នៅ​បន្ត​ជា​កន្លែង​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ ភាព​ច្នៃប្រឌិត បន្ត​ជំរុញ​សហគ្រាស​សេរី​មក​ធ្វើ​ការវិនិយោគ​ – CEN