មនុស្ស​ជិត ៥០​នាក់​រងរបួស ក្នុង​ហេតុការណ៍​ផ្ទុះ​ក្នុង​ភោជនីយ​ដ្ឋា​ន​មួយ​នៅ​ជប៉ុន​ (វីដេអូ) – CEN