សំណង់​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​គុណូបការៈ របស់​បុព្វ បុរស​ខ្មែរ​ – CEN