សភា​ប្រទេស​បារាំង ពង្រឹង​វិស័យ​ការទូត​សភា ជាមួយ​រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​ – CEN