ចាប់ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៩ តម្លៃប្រើប្រាស់​អគ្គីសនី​កម្ពុជា នឹង​ត្រូវ​បញ្ចុះ​ថ្លៃ ចំនួន​៦​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា​ – CEN