អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ក្រុង​ដូន​កែវ បាន​ថ្លែងថា ​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន ប្រឹងប្រែង​ធ្វើ​គ្រប់យ៉ាង​ដើម្បី​ជាតិ និង​ប្រជាជន​ – CEN