តម្លៃ សាំង​ធម្មតា និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត ត្រូវ​លក់​តម្លៃ ៣.៣៥០​រៀល​ក្នុង​លីត្រ​ – CEN