ស្ត្រី​ម្នាក់​ដេក​លើ​គំនរ​អំពៅ ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ភ្នំពេញ​ស៊ូ​ហ្គើ ត្រូវ​ម៉ា​សីុន​កាត់​ស្លាប់​ – CEN