នគរបាល ត្រូវ​បង្កើន​ការការពារ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ ដល់​មនុស្សជាតិ​ជំនាន់​ក្រោយ​ – CEN