ស៊ីម៉ាក់​ទទួល​ថវិកា​ពី​អង្គការ APOPO ​លើ​គម្រោង​សមាហរណកម្ម​កណ្តុ​រហិត​មីន និង​ការ​បោសសម្អាត​មីន តំបន់​ចំការមីន ខេត្តសៀមរាប​ – CEN