បើកបរ​មិន​ប្រកាន់​ស្តាំ​ចូល​ទៅ​ផ្លូវ​ខាងគេ ត្រូវ​គេ​បុក​បាក់​កំភួនជើង​ស្តាំ នៅ​ស្រុក​ស្វាយទាប​ – CEN