ឱសថ​សម្រក​ទម្ងន់​ឈ្មោះ ​ECOSLIM ផ្សព្វផ្សាយ​បំផ្លើស ដើម្បី​បោកប្រាស់ ភូតកុហក​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN