​រដ្ឋមន្ត្រី​សាសនា ស្នើឲ្យ​អាជ្ញាធរ​អនុវត្តន៍​ច្បាប់ ចំពោះ​ព្រះសង្ឃ​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​ពី​ធម្ម​វិន័យ​ – CEN