ស្រ្តីយេមែនម្នាក់ ដែលកូនអាយុ ២ឆ្នាំស្លាប់ ក្នុងពេទ្យអាមេរិច ពេលនេះទទួលបានទិដ្ឋាការ ដើម្បីទៅមើលកូនគាត់លើកចុងក្រោយហើយ – CEN