ឈ្មួញ​ដាក់លក់​សំបក​ធុង​ថ្នាំ​ជ្រលក់ អាច​ធ្វើឲ្យ​ប៉ះពាល់​សុខភាព​អ្នកប្រើប្រាស់​ – CEN