រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ជំរុញ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរ​វៀតណាម ពង្រីក​ជើង​ហោះ​វៀតណាម​-​កម្ពុជា ឱ្យ​កាន់តែ​ច្រើន​ថែម​ទៀត​ – CEN