ដំណើរ​ស្វែងរក​ឈ្មោះ​ដាក់​ឲ្យ​សត្វ​ចម្លែក “​ដង្កូវ​ដុះ​កន្ទុយ​” ដែល​កំពុង​ធ្វើឲ្យ​អ្នកទ​ស្ស​នាភ័យ​តក់ស្លុត​ – CEN