កំណែទម្រង់​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ តម្រូវឱ្យមាន​ការចូល​រួម​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​មូលដ្ឋាន​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ – CEN