​រាជរដ្ឋាភិបាល ហៅ​អង្គការ HRW ថា ធ្វើ​យុទ្ធ​ការ​បែប​វិទ្ធង្សនា ប្រឆាំង​នឹង​ចលនា​យុវជន​ខ្មែរ ទាំងអស់ ក្នុង​វិស័យ​កីឡា​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN