ផ្ទុះ​អណ្តូងរ៉ែ​នៅ ឆេក ផ្តាច់​ជីវិត​កម្មករ​ចំនួន ១៣​នាក់​ – CEN