​អាកាសធាតុ​នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ធ្នូ​ – CEN