អ្នកជំនាញ​ព្រមាន​ថា អាច​នឹងមាន​ស៊ូណាមិ​ផ្សេងទៀត​វាយប្រហារ​ឥណ្ឌូនេស៊ី – CEN