រឿង​មួយ​ពុំគួរ​រៀនសូត្រ​តាម ៖ អាង​អំណាច​ប្តី ប្រពន្ធ​វាយដំ​លើ​គិលានុបដ្ឋាយិកា​ម្នាក់​កំពុង​មានគភ៌​ – CEN