ចុះ​អប់រំ​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​បរិស្ថាន អំពី​ការហាមឃាត់​ការឈូសឆាយដី​ព្រៃ​ដោយ​ខុសច្បាប់​ – CEN