ព្រឹទ្ធសភា អនុម័ត​ទាំងស្រុង​លើ​សេចក្តីស្នើច្បាប់​ស្តីពី​គណ​បក្ស​នយោបាយ លើ​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ៤៥​ថ្មី​(​ស្ទួន​) – CEN