លែង​យល់មុខ​ហើយ​! ខ្ចី​ម៉ូតូ​ជិះ​៥​ថ្ងៃ អត់​យកមក​សង​វិញ ពេល​តេ​ទៅ​ស្គាល់​លេខ និង​សម្លេង​បិទ​ចោល មិន​យល់​មិត្តភក្តិ​ជា​ប៉ូលីស​នេះ​ចង់​មានន័យ​យ៉ាងម៉េច​…? – CEN