អនុវត្តន៍​វិធីសាស្ត្រ​ទាំងនេះ អាច​ជួយ​បំបាត់​អា​ការៈឈឺ​ខ្នង​បាន​ – CEN