មិន​ឯកោ​ទេ​! ប្តី​ប្រពន្ធ​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក វិលក្បុង​ក្នុង​ភារកិច្ច​ជា​អ្នក “​ប្រចាំការ​” រាយការណ៍​ពី​ដំណើរ​របស់​លោកតា​ណូអែល​ – CEN