បាន​រកឃើញ​បង្អែម​បាញ់​អ៊ិច ដែល​មាន​ផ្ទុក​សារធាតុ​គីមី​ហាមឃាត់ នៅតាម​បណ្តា​ផ្សារ​គោលដៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN