​គ​.​ជ​.​អ​.​ប បើក​សិក្ខាសាលា​ជាតិ ស្តីពី​ការរៀបចំ​ផែនការ​សកម្មភាព និង​ថវិកា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN