កម្ពុជា​នៅតែ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​រីកចម្រើន​ឥតឈប់ឈរ តាមរយៈ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង​ស្ថេរភាព​នយោបាយ​ – CEN