វិវាទការងារកម្មករ ប្រមូលសំរាមនិង ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី បានសះជាហើយ និងចាប់ផ្តើមដំណើរការ ការងារឡើងវិញ – CEN