ជនបង្ក​ថា​មក​ពី​ខ្លួន​ស្រវឹង ទើប​ជះ​ស្រា និង​គប់​កំប៉ុង​ស្រា​បៀ​រដាក់ ទេព បូ​ព្រឹក្ស​ – CEN