តម្លើង​ប្រព័ន្ធ​ឡ​ចំហាយ និង​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ឡ​ចំហាយ ពុំបាន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស វា​ក៏បង្ក​ឱ្យមាន​គ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN