ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​យន្ដការ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ បាន​ផ្ដល់នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន ពង្រឹង​ការទទួលខុសត្រូវ​រប​ស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ – CEN