​ប្រាប់​អភិបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត ត្រូវ​ផ្ញើ​របាយការណ៍​ត្រួតពិនិត្យ និង​លុបបំបាត់​ប៉ុស្ដិ៍​អនាធិបតេយ្យ​តាមផ្លូវ​គោក និង​ផ្លូវទឹក ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃទី​១០ ខែមករា​ – CEN