បក្ស​ប្រជាជន បាន​ផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ​ស្ត្រី និង​កំពុង​បន្ត​ជំរុញ​ការលើកកម្ពស់​ការ ចូលរួម​របស់​ស្ត្រី​នៅ​គ្រប់​វិស័យ​ – CEN