​ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ទីរ​កសិកម្ម ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ជាប្រចាំ​នៅ​ទីតាំង​សត្តឃាតដ្ឋាន មើល​អនាម័យ សាច់​សត្វ និង​ផលិតផល​សាច់​សត្វ ដែល​នាំចូល​ដែល​ខូចគុណភាព​ – CEN