​អនុរក្ស​ពន្ធនាគារ ស្នាក់នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ យូរ​ជាង​ទណ្ឌិត​ – CEN