ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន នឹង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ឲ្យអស់​ពី​សមត្ថភាព ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ ឲ្យ​កាន់តែ​ខ្លាំងឡើង​ថែម​ទៀត​ – CEN