កម្ពុជា​ទទួលបាន​ការ​អភិវឌ្ឍ យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស រហូតដល់​ទទួល បាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដែល​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ – CEN