កម្មករនិយោជិត នឹង​ទទួលបាន​ការទូទាត់​ប្រាក់​បំណាត់​អតីតភាព​ការងារ ចាប់ពី​ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN