ចេញពី​មន្ទីរឃុំឃាំង លោក អាគី​រ៉ា បើក​សារមន្ទីរ​មីន ឡើងវិញ – CEN