ខេត្ត​ចំនួន​៦ នឹង​ចុះ​ត្រជាក់ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ដល់​ថ្ងៃទី​៤ ខែមករា​ – CEN