លោក​កឹម សុខា ៖ ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ នឹង​បើក​នូវ​ទំព័រ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ថ្មី​មួយ ដែល​លប់បំបាត់ ឲ្យ​អស់ នូវ​ជំងឺ​ដែល​កំពុង​រាតត្បាត​ក្នុងសង្គម​ខ្មែរ – CEN