យុវជនម្នាក់ រួមភេទជាមួយអនីតិជន ត្រូវឃាត់ខ្លួន បញ្ជូនទៅសាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង – CEN